Bình Dương: Triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 2024

(TN&MT) - Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020..., Sở TN&MT tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương năm 2024.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn; kiểm kê khí thải nhà kính và giảm khí nhà kính cho các cơ sở thuộc danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khi nhà kính; tiếp cận các quy định pháp luật về môi trường để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, việc phổ biến, tuyên truyền sẽ đi sâu vào những nội dung chính của pháp luật về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT, Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của UBND Bình Dương, các quy định pháp luật về biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn, đảm bảo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nắm rõ được nội dung của pháp luật về bảo vệ môi trường để triển khai thực hiện. Còn các cơ sở thuộc danh mục phải kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh cũng sẽ nắm được các quy định pháp luật về kiểm kê khí nhà kính và giảm khí nhà kính để thực hiện theo quy định.

Kế hoạch trên nêu rõ về thành phần, số lượng tham dự, bao gồm: Đại diện các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với số lượng người tham dự Hội nghị khoảng 4.000 người. Thời gian tổ chức, gồm: 08 buổi với thành phần tham dự chủ yếu là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

dẫn từ baotainguyenmoitruong.vn