Tư vấn Luật môi trường

Sự cần thiết của dịch vụ Tư vấn luật Môi trường đối với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước:

 

Theo đà phát triển chung của nền kinh tế, khi các hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng phát triển, các khu công nghiệp ngày càng được mở rộng thì môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng là một hệ quả không thể tránh khỏi.

 

Nhằm hạn chế ô nhiễm và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Chính phủ và các cơ quan ban ngành đã ban hành nhiều quy định nghiêm ngặt buộc các doanh nghiệp sắp, đang và đã hoạt động phải tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kèm theo nhiều chế tài trong việc xử lý ô nhiễm môi trường. Không may thay, nó đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện về luật môi trường, điều mà các doanh nghiệp thường cần sự giúp trợ giúp từ các bên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật. 

ASIATECH với đội ngũ kỹ sư – chuyên gia tư vấn am hiểu về pháp luật môi trường và kinh nghiệm tư vấn thành công cho hơn 6000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, với bề dày hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực môi trường, tự tin là người bạn đồng hành vững bước cùng sự phát triển của các doanh nghiệp.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

Dịch vụ tư vấn luật môi trường

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là cơ sở để Doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các quy chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty.

Tùy theo quy mô Dự án được quy định tại cột 3 Phụ lục II và Phụ lục III thuộc Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ mà Dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường hay Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/Thành phố hay Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Tỉnh/Thành phố trước khi triển khai thi công xây dựng.

ĐTM thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ và thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/Thành phố hay Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Tỉnh/Thành phố, thời hạn thẩm định tối đa là 30 ngày làm việc.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (KBM)

Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) là bản mô tả quá trình phân tích, đánh giá dự báo tác động và những ảnh hưởng từ hoạt động của dự án của đến môi trường xung quanh. Đây cũng là văn bản có mục đích ràng buộc tránh nhiệm giữa doanh nghiệp với các cơ quan môi trường. Từ đó Doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM):

   - Đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ;

   - Đồng thời, Dự án có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày đến dưới 10 tấn/ngày hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ.

Căn cứ Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định thẩm quyền thẩm định KBM của Ủy ban nhân dân Quận/Huyện hay Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/Thành phố hay Ban quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp Tỉnh/Thành phố.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI (VHTN)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI (VHTN)

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI (VHTN)

Khi vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải thì Chủ Dự án phải hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt công trình xử lý chất thải cho toàn bộ Dự án hoặc theo từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục công trình khác nhau.

Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án cho Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp Tỉnh/Thành phố và Cơ quan phê duyệt ĐTM trước ít nhất 20 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm.

Dự án sẽ phải xin phép vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải trước khi đưa Dự án vào vận hành thử nghiệm và nghiệm thu hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (HOÀN THÀNH SAU ĐTM)

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (HOÀN THÀNH SAU ĐTM)

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (HOÀN THÀNH SAU ĐTM)

Dự án trước khi đi vào vận hành chính thức cần phải được Cơ quan phê duyệt ĐTM xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.

Trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm 30 ngày Dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ phải lập Hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (bao gồm công trình xử lý chất thải và các công trình bảo vệ môi trường khác).

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

ĐỀ ÁN / BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (XT)

ĐỀ ÁN / BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (XT)

ĐỀ ÁN / BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (XT)

Đối với các Dự án có hoạt động xả nước thải vào nguồn tiếp nhận thì việc xin cấp phép xả thải là điều kiện bắt buộc, là cơ sở để cơ quan quản lý đối chiếu, kiểm tra và thực hiện các hoạt động giám sát, quản lý môi trường đối với Doanh nghiệp, ngoài ra việc xin phép xả thải là điều kiện cần thiết giúp các Doanh nghiệp kiện toàn được các quy trình của hệ thống xử lý nước thải và bảo đảm nguồn nước không gây ô nhiễm đến môi trường cũng như không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trước khi xả thải.

Lập Đề án xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp chưa có công trình hoặc đã có công trình xả nước thải nhưng chưa có hoạt động xả nước thải; Lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước.

  Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ, và căn cứ vào lưu lượng xả thải để phân thẩm quyền cấp, gia hạn Giấy phép xả thải:

 - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép trong trường hợp sau:

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là cống thoát nước khu vực, biển, sông, rạch tự nhiên với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là cống thoát nước khu vực, biển, sông, rạch tự nhiên với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác. - Tổng cục Thủy lợi cấp phép trong trường hợp sau:

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là công trình thủy lợi với lưu lượng từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên. 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/Thành phố cấp phép trong trường hợp sau:

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là biển, sông, rạch tự nhiên với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là cống thoát nước khu vực, biển, sông, rạch tự nhiên với lưu lượng từ 20 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh/Thành phố cấp phép trong trường hợp sau:

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là công trình thủy lợi với lưu lượng dưới 1.000 m3/ngày đêm.

 - Ủy ban nhân dân Quận/Huyện cấp phép trong trường hợp sau:

+ Xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là cống thoát nước khu vực, biển, sông, rạch tự nhiên với lưu lượng từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 20 m3/ngày đêm.

Thời hạn của Giấy phép xả thải tối đa là 10 năm, tối thiểu là 03 năm và được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu 02 năm, tối đa là 05 năm. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép phải nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BÁO CÁO GIÁM SÁT)

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BÁO CÁO GIÁM SÁT)

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (BÁO CÁO GIÁM SÁT)

Các báo cáo định kỳ của Dự án về quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải răn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các báo cáo môi trường khác được lồng ghép trong cùng một Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Định kỳ các Dự án sẽ thực hiện thủ tục quan trắc môi trường định kỳ theo như giấy phép môi trường đã được phê duyệt và tổng hợp các kết quả quan trắc vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm trước 31/01 của năm sau. Đây là thủ tục bắt buộc và không thể thiếu trong suốt quá trình hoạt động của dự án.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI

GIẤY PHÉP ĐẤU NỐI NƯỚC THẢI

Là thủ tục xin phép được đấu nối cống nhánh vào hệ thống thu gom, thoát nước thải chung của khu vực với Cơ quan quản lý khai thác trực tiếp.

 - Đối với các Dự án nằm trong Khu, Cụm công nghiệp, dân cư tập trung → Thỏa thuận với Công ty kinh doanh quản lý hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp, dân cư tập trung.

 - Đối với các Dự án nằm ngoài Khu, Cụm công nghiệp, dân cư tập trung, nước thải đấu nối vào công trình thủy lợi: xin phép Đơn vị Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi.

 - Đối với các Dự án nằm ngoài Khu, Cụm công nghiệp, dân cư tập trung, nước thải đấu nối vào cống hẻm: do Quận/Huyện quản lý → Phòng Quản lý Đô thị - Ủy ban nhân dân Quận/Huyện cấp phép.

 - Đối với các Dự án nằm ngoài Khu, Cụm công nghiệp, dân cư tập trung, nước thải đấu nối vào cống mặt đường lớn, sông rạch tự nhiên: do Thành phố/Tỉnh quản lý → Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật – Sở Xây dựng cấp phép.

  Giấy phép đấu nối được thực hiện trước khi thi công xây dựng tuyến cống xả nước thải vào nguồn nước.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

SỔ QUẢN LÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

SỔ QUẢN LÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

SỔ QUẢN LÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống và thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà không vi phạm pháp luật, các doanh nghiệp cần lập Sổ quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

 - Các Dự án phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng từ 600 kg/năm sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký Sổ quản lý Chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/Thành phố.

 - Dự án không phải đăng ký Sổ quản lý Chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh trong Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm:

+ Dự án phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 1 năm.

+ Dự án phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm. Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, DỊCH VỤ HOÀN CÔNG XÂY DỰNG

Lập thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi triển khai thi công xây dựng công trình và thủ tục hoàn công xây dựng để xin cấp sổ hồng.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Hỗ trợ tư vấn xin giấy phép cho các đơn vị chuyên hoạt động thu gom, chuyên chở Chất thải nguy hại từ nơi phát sinh đến nơi xử lý và cơ sở chuyên xử lý các loại chất thải nguy hại tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. >>

Dự án đã tư vấn thành công